Ambalaža

Da bi se određeni prozvod pravilno upakovao i zaštitio u cilju sigurnog transporta do krajnjeg kupca neophodna je odgovarajuća ambalaža. Ona štiti proizvod od raznih mehaničkih i fizičkih uticaja i posebno kada se radi o tečnim hemikalijama utiče na dugotrajnost proizvoda ukoliko je sam proizvod pravilno upakovan i  skladišten. To je posebno važno i za očuvanje kvaliteta proizvoda.

Shodno potrebama naših kupaca uvek imamo na lageru sve vrste  ambalaže u koje pažljivo vršimo utakanje, a zatim i merenje na baždarenoj elektronskoj vagi.

Kanister 10/1
Kanister 20/1
Kanister 25/1
Kanister 32/1
Bure 50/1

IBC kontejner (1000l)