Organski rastvarači

METANOL TEHNIČKI (CH3OH)

Metanol 99,85% tehnički se industrijski dobija iz prirodnih sirovina i sintezom iz prostih molekula. Kao prirodni izvor metanola služi lingin, biopolimer sastavljen od monomera koji imaju -O-CH3 grupe kao supstituente. Lignin se nalazi sa celulozom (oko 25%) u drvetu. Suvom destilacijom drveta na preko 500oC dobija se tečnost koja pored mnogih drugih jedinjenja sadrži i oko 2-3% metanola. Iz ove smeše metanol se izdvaja destilacijom. Zbog male molekulske težine, očekivalo bi se da se metanol pri standardnim uslovima nalazi u gasovitom stanju, ali to nije tako jer se između atoma vodonika i kiseonika -OH grupa različitih molekula uspostavljaju vodonične veze. Zbog toga se metanol meša sa vodom, a i sam je dobar rastvarač.

Metanol koriste poljoprivrednici kao bitnu sirovinu za proizvodnju biodizela koja se bazira na transesterifikaciji ulja. Koristi se za proizvodnju metanala odnosno formaldehida.

Metanol se koristi kao sirovina za hemijsku reakciju za dobijanje sirovog glicerina. Takođe se koristi i kao pogonsko gorivo kod automobilskih motora gde je potrebna velika snaga i visoka izdržljivost protiv detonacije.

 

IzOPRoPANOL (C3H8O)

Izopropanol ili izopropil alkohol, propan-2-ol, 2-propanol  je hemijsko jedinjenje koje kao sredstvo za dehidraciju i sredstvo za čišćenje ima veliku primenu u farmaceutskoj, plastičnoj, kozmetičkoj, parfimernoj, premaznoj i elektronskoj industriji. Izopropanol se brzo  rastvara i relativno je netoksičan. Kao važan rastvarač se koristi za razblaživanje i ekstrakciju u labaratoriji i kao rastvarač za ulja i koloide. Izopropanol se koristi za odleđivanje aditiva benzina, za površinsku sterilizaciju, dezinfekciju u bolnicama, postrojenjima za preradu hrane itd.

ACETON TEHNIČKI ((CH3)2CO)

Aceton tehnički i solester se upotrebljava za sintezu anhidrida sirćetne kiseline, derivata kao što je diacetonalkohol, kao rastvarač za acetatcelulozu, boju, lakove, epoksi-smole, u farmaceutskoj industriji, kao antioksidans za gumu i kao sredstvo za čišćenje sastavnih delova u elektronskoj industriji.

GLICERIN TEHNIČKI (C3H8O3)

Glicerin tehnički poznat kao glicerol, može biti životinjskog ili biljnog porekla. Najčešće se upotrebljava u farmaceutskoj industriji, pri proizvodnji autokozmetike, prehrambenoj industriji itd.