Proizvodnja

Proizvodnja predstavlja stvaranje jednog proizvoda kroz jedan ili više procesa.
U našem preduzeću proizvodnja se bazira na pravljenju rastvora pojedinih hemikalija koje imaju veliku namenu kako za samu prozvodnju tako i za dezinfekciju sistema za prečišćavanje voda.
Naši magacini imaju sve neophodne uslove poput registrovanog prostora za proizvodnju sa izgrađenom hidrantskom mrežom i posebnim odlivima ukoliko dođe do prosipanja hemikalija, kako bi se maksimalno zaštitila životna sredina.

SIRĆETNA KISELINA 80% PREHRAMBENA (C2H4O2)

Sirćetna kiselina je jednostavna organska kiselina. To je bezbojna, korozivna tečnost, neprijatnog mirisa i izlaganje njenim parama može da izazove iritacije sluznice nosa, očiju i pluća. U bezvodnom obliku naziva se glacijalna sirćetna kiselina i to je higroskopna supstanca koja na temperaturama ispod 16,5° C kristališe do čvrstih bezbojnih kristala i potpuno je mešljiva sa vodom.

Sirćetna kiselina se tehnički dobija iz prirodnih sirovina ili sintezom. Etanska kiselina se dobija suvom destilacijom drveta. Rastvor koji se dobije sadrži 10% sirćetne kiseline koja se dalje prečišćava destilacijom. Drugi način dobijanja sirćetne kiseline jeste pomoću oksidativne fermentacije. Gljivice Mycoderma aceti oksiduju etanol vazdušnim kiseonikom do etanske kiseline. Dobijeni rastvor se zove sirće i koristi se u svakodnevnom životu.

Koristi se u prehrambenoj industriji kao začinski dodatak i konzervans , u proizvodnji majoneza, mlečnih namaza , u farmaceutskoj industriji za sintezu raznih lekova,  u hemijskoj industriji za sintezu raznih proizvoda (soli, estri, halogen sircetne kiseline, acetanilid, acetanhidrid, fenoksi sircetna kiselina i dr.).
Sircetna kiselina se koristi za kaogulaciju lateksa, kao močilo u tekstilnoj industriji i kožarskoj industriji, kao prekidač u fotografiji i dr.

NATRIJUM HIDROKSID (NaOH)

Natrijum hidroksid rastvor Lužina 30% je visoko kaustična baza i koja razlaže temperaturi i može da uzrokuje ozbiljne hemijske opekotine. On je veoma rastvoran u vodi, i sa lakoćom apsorbuje vlagu i ugljen-dioksid iz vazduha.
Industrijska primena Natrijum hidroksida je izuzetno rasprostranjena. U hemijskoj industriji se koristi za proizvodnju: boja za tkaninu, boja za plastiku, intermedijara, vodenog stakla, sapuna i deterdženata, natrijumovih soli, natrijum fosfata i natrijum silikata.

U proizvodnji sintetičkih vlakana Natrijum hidroksid se koristi za proizvodnju veštačke svile i drvene pulpe za proizvodnju viskoze i mercerizaciju pamuka.U prehrambenoj industriji natrijum hidroksid se koristi za dezinfekciju, čišćenje masti i ulja i uklanjanje masnih nečistoća. U metalopreradi se koristi za proizvodnju aluminijuma i preradu boksita. 

Kada je u pitanju industrijski tretman voda i tretman otpadnih voda, kaustična soda se koristi za regeneraciju jonoizmenjivača i neutralizaciju. Takođe se koristi i za proizvodnju stakla, za bojenje i beljenje, apsorpciju ugljen dioksida, skidanje foto laka sa štampanih ploča, proizvodnju hartije, odčepljivanje odvoda.

VODONIK PEROKSID 35%

Vodonik Peroksid 35% se upotrebljava za izbeljivanje raznih vrsta tekstila, celuloze, kao antiseptik, u hemijskoj industriji, efikasan je za upotrebu u sistemima za tretman otpadnih voda I kao oksidans za raketno gorivo.