Rastvori

AMONIJUM ACETAT (CH3COONH4)

Amonijum acetat 60% se koristi zajedno sa sirćetnom kiselinom za pravljenje pufera koji se termički može razložiti na nejonske proizvode, kao razbijač leda, koristi se u mnogim organskim sintezama i za masenu spektrometriju proteina.

GVOŽĐE TRI HLORID (FeCl3)

Gvožđe tri hlorid 40% se upotrebljava za tretman otpadnih voda i dr.

NATRIJUM HIPOHLORIT (NaClO)

Natrijum hipohlorit se koristi kao sredstvo za beljenje, hlorisanje i dezinfekciju vode (bazeni, fontane, bunari itd.), za tretman otpadnih voda, u industriji prerade kože.

NATRIJUM HIDROKSID (NaOH) rastvor 30% Lužina

Natrijum hidroksid poznat kao lužina i kaustična soda  je neorgansko jedinjenje. Natrijum hidroksid je visoko kaustična baza i alkalija koja razlaže proteine na sobnoj temperaturi i može da uzrokuje ozbiljne hemijske opekotine. On je veoma rastvoran u vodi, i sa lakoćom apsorbuje vlagu i ugljen-dioksid iz vazduha.

Industrijska primena Natrijum hidroksida je izuzetno rasprostranjena. U hemijskoj industriji se koristi za proizvodnju: boja za tkaninu, boja za plastiku, intermedijara, vodenog stakla, sapuna i deterdženata, natrijumovih soli, natrijum fosfata i natrijum silikata.

U proizvodnji sintetičkih vlakana Natrijum hidroksid se koristi za proizvodnju veštačke svile i drvene pulpe za proizvodnju viskoze i mercerizaciju pamuka.U prehrambenoj industriji natrijum hidroksid se koristi za dezinfekciju, čišćenje masti i ulja i uklanjanje masnih nečistoća. U metalopreradi se koristi za proizvodnju aluminijuma i preradu boksita.

Kada je u pitanju industrijski tretman voda i tretman otpadnih voda, kaustična soda se koristi za regeneraciju jonoizmenjivača i neutralizaciju. Takođe se koristi i za proizvodnju stakla, za bojenje i beljenje, apsorpciju ugljen dioksida, skidanje foto laka sa štampanih ploča, proizvodnju hartije, odčepljivanje odvoda.

VODONIK PEROKSID (H2O2)

Vodonik peroksid 35% i 50% se upotrebljava za izbeljivanje, kao antiseptik, u hemijskoj industriji, a upotrebljavao se kao oksidans za raketno gorivo.