Amonijum acetat

Amonijum acetat 60% (CH3COONH4) se koristi zajedno sa sirćetnom kiselinom za pravljenje pufera koji se termički može razložiti na nejonske proizvode, kao razbijač leda, koristi se u mnogim organskim sintezama i za masenu spektrometriju proteina.


Asepsol

Asepsol je sredstvo koje se koristi za dezinfekciju radnih i podnih površina, opreme u proizvodnim pogonima, predmeta u dvoranama, poslovnim objektima, zdravstvu, restoranima itd. Takođe služi za dezinfekciju ruku i površina u domaćinstvu.


Gvožđe tri hlorid

Gvožđe tri hlorid 40% (FeCl3) se upotrebljava za tretman otpadnih voda i dr.


Natrijum hipohlorit (NaOCl)

Natrijum hipohlorit (NaOCl) se koristi kao sredstvo za beljenje, hlorisanje i dezinfekciju vode (bazeni, fontane, bunari itd.), za tretman otpadnih voda, u industriji prerade kože.


Vodonik peroksid (H2O2)

Vodonik peroksid (H2O2) 35% i 50% se upotrebljava za izbeljivanje, kao antiseptik, u hemijskoj industriji, a upotrebljavao se kao oksidans za raketno gorivo.